POSTS
SEARCH
SHOP

Brak produktów w koszyku.

Your address will show here +12 34 56 78
REGULAMIN


I. Podstawowe pojęcia

1. Właściciel Serwisu - 
JaroFitLife KMU
Beata Olszewska
Spargelweg 14
93326 Abensberg 

2. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z usług serwisu nieodpłatnych i odpłatnych, która ukończyła 18 lat. Usługa przeglądania strony głównej i podstron dostępna jest bez ograniczeń wieku.

3. Administrator danych osobowych - właściciel serwisu na podstawie RODO

4. Usługodawca - właściciel serwisu

5. Serwis - strona dostępna pod adresem treningdieta.pl, oraz wszystkie jej podstrony.

6. Usługi nieodpłatne - usługi dostępne dla każdego używkownika bez wnoszenia opłat

7. Usługi odpłatne - usługi dostępne dla użytkowników, którzy wnieśli odpowiednią opłatę


II. Postanowienia ogólne

1. Minimalne wymagania techniczne sprzętu wymaganego do skorzystania z usług serwisu:
- przeglądarka Google Chrome 72, Apple Safari 12, Microsoft Edge 18, Mozilla Firefox 65, lub opera 57 lub ich nowsze wersje
- połączenie internetowe o prędkości co najmniej 4Mbit/s
- ekran o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli

2. W celu korzystania z usług odpłatnych oraz usług nieodpłatnych serwisu, konieczne jest posiadanie przez użytkownika skrzynki oraz adresu e-mail z możliwością odbioru wiadomości e-mail z załącznikami.

3. Użytkownik może korzystać z serwisu wyłącznie na własny użytek. Materiały oraz treści cyfrowe otrzymane w ramach świadczonych przez usługodawcę usług odpłatnych oraz nieodpłatnych przeznaczone są wyłącznie do indywidualnego użytku osobistego, zabrania się ich rozpowszechniania oraz kopiowania zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

III. Usługi

1. W zakres usług świadczonych przez przez usługodawcę dla użytkowników wchodzą:

a) Usługi nieodpłatne:
 1) Formularz kontaktowy
 2) Newsletter
b) Usługę odpłatną Plany Żywieniowe i Treningowe (PŻiT)

2. Usługa Plany Żywieniowe i Treningowe polega na przygotowaniu i udostępnieniu drogą mailową przez usługodawcę dla użytkownika Planu Żywieniowego i/lub Planu Treningowego na podstawie dostarczonych przez Użytkownika przy zamawianiu usługi informacji. Informacje te dostarcza się za pomocą dostarczonej przez Usługodawcę drogą mailową ankiety.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść dostarczonych informacji, na podstawie których Usługodawca przygotowuje dla niego Plan Żywieniowy i/lub Plan Treningowy. Zaleca się Użytkownikowi skontaktowanie z lekarzem w celu ustalenia wpływu Planu Żywieniowego i/lub Planu Treningowego na jego aktualny stan zdrowia.

4. Użytkownik ma prawo do konsultacji drogą mailową na adres jarek@treningdieta.pl w ramach dostarczonego mu Planu przez cały okres, gdy zamówiony Plan Żywieniowy i/lub Plan Treningowy obowiązuje. Czas ten podany jest w planie. 

5. Usługodawca może nanieść zmiany na treści dostarczane Użytkownikowi w związku z usługą Plan Żywieniowy i/lub Treningowy przez okres obowiązywania Planu po konsultacji z Użytkownikiem.

6. Użytkownikiem usługi Plany Żywieniowe i Treningowe nie mogą być osoby cierpiące na co najmniej jedną z wymienionych chorób:

anoreksja, bulimia oraz inne zaburzenia odżywiania
choroba Leśniowskiego-Crohna
choroby nerek
choroby zapalne jelit
ciąża lub w okres laktacji
cukrzyca
dna moczanowa
dysfunkcje dróg żółciowych
dysfunkcje narządu ruchu
dysfunkcje trzustki
hashimoto
kandydoza
marskość wątroby
nowotwory układu trawiennego
przepuklina
przewlekłe choroby zapalne lub posiadające protezę stawu. Usługodawca zaleca
przewlekłe schorzenia lub niewydolność układu oddechowego
refluks
uchyłkowe zapalenie jelit
wady kręgosłupa
wady serca
wrzody układu trawiennego
zapalenie trzustki w fazie ostrej
zespół jelita drażliwego

7. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Plan Treningowy i/lub Żywieniowy w każdym momencie i polega na rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi zgodnie z pargrafem VI.

8. Usługa Formularz Kontaktowy polega na wysłaniu przez Użytkownika do Usługodawcy wiadomości za pomocą formularza dostępnego w Serwisie.

9. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy w każdym momencie poprzez zaprzestanie wysyłania wiadomości do Usługodawcy.

10. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu przez Usługodawcę Użytkownikowi wiadomości e-mail ze wskazówkami dotyczącymi zdrowego trybu życia, informacjami o ofercie i nowościach produktowych Usługodawcy oraz jego partnerów handlowych. 

11. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne.

12. W celu świadczenia Newsletteru pobierane są jedynie dane zawierające adres email oraz Imię Użytkownika.

13. Użytkownik Newslettera podaje swoje dane w procesie zamawiania usługi płatnej lub przy rejestracji do usługi Newsletter, oraz ma do nich dostęp i możliwość ich usunięcia.

14. Zrezygnować z usługi Newsletter można w dowolnym momencie, klikając w link rezygnacyjny w stopce dowolnej z otrzymanych wiadomości w ramach Newslettera. Rezygnacja oznacza także usunięcie danych osobowych pobranych w celu realizacji usługi.

IV. Zamówienia na usługi odpłatne

1. Informacje zawarte w Serwisie stanowią ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług odpłatnych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

2. Użytkownik ma prawo przyjąć ofertę na usługę odpłatną Usługodawcy przez 365 dni w roku i 24 godziny na dobę korzystając z Serwisu.

3. Przyjęcie oferty Usługodawcy przez Użytkownika odbywa poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w Serwisie. W procesie zamówienia, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. Użytkownik zostaje poinformowany przed zawarciem umowy o cenie, oraz zakresie zamawianej usługi.

5. Ceny zamieszczone w Serwisie są cenami Brutto.

6. Użytkownik może zapłacić za zamówioną usługę odpłatną:
 a. przelewem bankowym
 b. przelewe bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę 
 PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
 c. kartą kredytową/debetową poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez 
 firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.

7. Usługodawca aktywuje usługę odpłatną w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Czas trwania usługi liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika.

V. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo zgłosić Usługodawcy reklamacje związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja powinna zawierać opis zaistniałego problemu i zostać dostarczona drogą elektroniczną Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznych, lecz w nie dłuższym niż 14 dni roboczych terminie rozpatrzenia reklamacji i odpowiedzi Użytkownikowi w sprawie reklamacji.

2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowych dróg rozwiązywania sporów.

3. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia.

4. Odstąpienie od umowy następuje przez nadesłanie wypełnionego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego pod adresem: ????????

5. Usługodawca zwraca płatności na rachunek bankowy, którego numer należy dostarczyć wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Usługodawca może zwrócić pieniądze inną drogą, w tym tą którą została dokonana płatność po uprzednim poinformowaniu Użytkownika.

6. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi, względem którego Usługa, której dotyczy umowa została już wykonana przez Usługodawcę. 

VI Rozwiązanie umowy

1. Usługodawca lub Użytkownik mogą rozwiązać umowę zawartą na odległość w dowolnym momencie bez podania przyczyn.

2. Usługodawca lub Użytkownik rozwiązują umowę poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiając drugiej stronie zapoznanie się z nim.

VII Postanowienia końcowe

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niepełne wykonanie umowy.

2. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydruk, pobranie lub skopiowanie w dowolnej chwili z Serwisu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Wszystkie umowy zawarte przed wejściem w życie nowego regulaminu realizowane są zgodnie z jego poprzednią wersją, aktualną w trakcie zawierania umowy.